08:30-09:15   נציג האוצר- 

  • “אחריות המעסיק לדיווח ולהפקדות כספים פנסיונים לעובדיו”
  • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע”ד-2014
  • חובות שמוטלות על המעסיק – בהתאם להוראות הדין (חוק הגנת השכר, תקנות תשלומים, צו הרחבה, הסכם קיבוצי וכו’)
  • סנקציות על מעסיק – עונשים הקבועים בחוק (סעיפים 19 ו- 25ב בחוק הגנת השכר), ריבית פיגורים בתקנות תשלומים, פסיקות שהיו בתקופה האחרונה בגין הפרת צו ההרחבה או הסכם עבודה

09:15-11:00  מר אבי לוי – מנהל קשרי לקוחות, Swiftness

  • מהי המסלקה
  • דיווח חודשי שוטף

11:00-11:15      הפסקה

11:15-13:00      מר אבי לוי – מנהל קשרי לקוחות, Swiftness

  • משוב ובקרה
  • דיווחים מתקנים ומשלמים

13:00-13:45    ארוחת צהריים

13:45-14:30  מר מלכיאל רחמים Empp /מר יעקב שיץ MBA

  • תוכנית ביטוח- אובדן כושר עבודה (אכ”ע), ריסקים, מהי קופת גמל ותוכנית פנסיונית, קרן פנסיה לסוגיה “קצבה מוכרת” –תיקון 190 לפקודה

14:30 – 15:45  דיני עבודה: עו”ד ליאת בהר-כהן

  • נושא יעודכן בהקדם.